ÖSZTÖNDÍJFELHÍVÁS

2022-2023 II. félév

Tehetséges budapesti roma diákok tanulmányainak támogatása

ROMANO KHER ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2022/2023 II. félév


A Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház (a továbbiakban: Romano Kher) nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet a 2022/2023-as tanév második félévére, az alábbi feltételek szerint: A pályázat kiírója és lebonyolítója: Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház
Az ösztöndíj célja: tehetséges budapesti roma diákok tanulmányainak támogatása
Pályázatot nyújthat be: Budapesten működő alapfokú felső tagozatos 5-8 osztályos tanuló és a középfokú nevelésioktatási intézményben 9-13 osztályos nappali tagozatos tanuló, kivéve a duális képzésben résztvevő, amennyiben:
életvitelszerűen Budapesten lakik (állandó lakcímmel vagy tartózkodási lakcímmel igazolt)
roma nemzetiséghez tartozik,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy hátrányos helyzetű,
halmozottan hátrányos helyzetű,

tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző félév (2022/2023-as tanév, első félév) végén a 3,50 tanulmányi átlagot elérte, és nem volt elégtelen osztályzata.

A pályázat lebonyolításának ütemezése:
a pályázat meghirdetésének határideje: 2023.02.08.
a pályázatok beérkezésének határideje: 2023. 03.08. 12.00 (dél)
a hiánypótlások beérkezésének határideje, a kiértesítéstől számított 4 munkanap.
• a pályázók értesítésének határideje a pályázati döntésről: 2023. március 31.

Az ösztöndíjprogram keretszáma, a program által nyújtott támogatás formái, feltételei:
Ösztöndíjban maximum 40 fő részesülhet.
Az ösztöndíj összege tanulónként havonta 20 000 Ft (azaz húszezer forint). Az ösztöndíjtámogatás 2023. február hónaptól 2023. június hónapig egy tanulmányi félévre, azaz öt hónapra szól. Havonta utólag kerül folyósításra az ösztöndíj kifizetésének részletszabályairól szóló külön megállapodás (ösztöndíj szerződés) alapján.
Az ösztöndíj megítéléséről ösztöndíj bizottság dönt a pályázati felhívásban nevesített
okiratok és egyéb dokumentumok tartalma alapján.
• Az ösztöndíj folyósítása banki átutalás útján, közvetlenül a tanuló pénzforgalmi számlájára,
amennyiben a tanulónak nincs saját pénzforgalmi számlája, az általa megjelölt, vele egy
háztartásban élő rokon, engedményes számlatulajdonos számlájára történik.
• Az ösztöndíjas vállalja, hogy havonta legalább egy alkalommal részt vesz a Romano Kher
által a program ösztöndíjasainak szervezett közösségi programokon és/vagy egyéni
konzultációkon.

Az elbírálás során előnyt jelent:
• minél magasabb tanulmányi átlag,
• ha a tanuló valamely tantárgyból, vagy bármely művészeti ágban, tudományban, sportban
kiemelkedő eredményt ért/ér el (pl. iskolai/kerületi/fővárosi, országos, nemzetközi
versenyen);
• tanórán kívüli foglalkozásokon való rendszeres részvétel (tehetséggondozó egyéni
foglalkozás, sportkör, szakkör, tanoda, illetve, művészeti iskola, vagy sportegyesület);

A pályázat tartalmi és formai követelményei:
Kötelezően csatolandó dokumentumok:

  • a tanuló és a tanuló törvényes képviselője által aláírt ADATLAP
  • a tanuló 2022/2023-es tanév első félévi bizonyítványának hiteles másolata (az iskola képviselőjének aláírásával, az iskola bélyegzőjével ellátva),
  • iskolalátogatási igazolás, vagy tanulói jogviszony igazolás a 2022/2023-as tanévre,
  • a hátrányos helyzetet, a halmozottan hátrányos helyzetet vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igazoló hatályos határozat másolata,
  • a tanuló lakcímkártyájának másolata;
  • a tanuló személyi igazolványának másolata;
  • az iskola (osztályfőnök) PEDAGÓGIAI JELLEMZÉS a vonatkozó ADATLAP szerint (letölthető: www.romanokher.org oldalon),
  • a tanuló által kézzel írt, majd aláírt motivációs levél, amelyben kitér: a tanulmányaira; jövőbeli céljaira; miben segítené az ösztöndíjprogram; ki a roma példaképe, és miért, mit jelent számára a roma identitás; Terjedelme: egy A/4-es oldal. Továbbá örömmel vennénk, ha írna arról is, hogy milyen programokon venne részt szívesen a Romano Kher szervezésében, pl, koncert, tárlatvezetés, kiállítás, filmvetítés, zöldtúra, podcast adás, színdarab, kézműves foglalkozások, néptánc, romani/cigány nyelvklub, kerületi kulturális értékek mentése, stb.
  • aláírt ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT


További csatolható dokumentumok:
• kiemelkedő eredményt tanúsító oklevél másolata,
• tanórán kívüli foglalkozásokon való rendszeres részvétel igazolása (tehetséggondozó
egyéni foglalkozás, sportkör, szakkör, tanoda, illetve, művészeti iskola, vagy sportegyesület);

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázó pályázata meghiúsul, amennyiben a jelen pályázati kiírásban rögzített feltételek szerinti szerződéskötés elmarad, vagy a pályázó azt megtagadja. Amennyiben a pályázó a szerződéskötést megtagadja, vagy a szerződéskötésre nyitva álló határidőig a pályázat kiírójával a szerződést nem köti meg, az ösztöndíj folyósítására semmilyen jogcímen nem tarthat igényt.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani
• papíralapon, zárt borítékban, személyesen vagy postai úton az alábbi címre és
megjelöléssel:
Levélcím: Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház
1431 Budapest 8. Pf:142
A borítékra kérjük feltüntetni: „Romano Kher Tanulmányi Ösztöndíjpályázat”
személyesen átadható a következő címen: Budapest 1134, Róbert Károly krt. 49-51. szám alatt, munkanapokon 9-16:30 óra között. A Romano Kher ideiglenes irodájában, ami az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet épületében található.

A pályázatot a bíráló bizottság nem értékeli, amennyiben:
• a pályázati felhívásban meghatározott határidőn túl került benyújtásra,
• a hiánypótlási felhívásban előírtaknak maradéktalanul nem tesz eleget a pályázó, illetve
• a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.
A formailag megfelelő pályázatok esetében hiánypótlására egy alkalommal, a hiánypótlási
felhívás kézhezvételét követő 4 napon belül van lehetőség.
Érdeklődni e-mailben és telefonon lehet: osztondijromanokher@gmail.com
Telefon: 06-20/321-1442

Balogh Paci Ösztöndíjat alapít a Józsefvárosi Önkormányzat

A programban résztvevők vállalják, hogy fellépőként, kiállítóként megjelennek az önkormányzat által szervezett rendezvényeken.

A Józsefvárosi Önkormányzat célja, hogy Józsefváros az erős közösségek közösségévé váljon, ezért új alapokra helyezzük a kerületi roma politikát is.

A kerületi gyermekek képzésének támogatására összpontosítunk, mert ez szolgálja leginkább a roma közösség és Józsefváros jövőjét. Ezt a célt segíti elő az is, ha a helyi roma részvétel és érdekképviselet túlmutat az intézményes kereteken, ha a roma önkormányzat mellett – és reményeink szerint azzal hosszú távon való együttműködésben – teret kapnak a Józsefvárosban tevékenykedő roma szervezetek és a romák integrációjáért dolgozó civil szervezetek, valamint informális, önszerveződő közösségek is.

A Balogh Paci Ösztöndíj egy az eddigi támogatásoknál jobb és hatékonyabb, hosszú távú összművészeti program első lépcsője, melynek célja, hogy fiatal tehetségeinknek pályafutásuk kezdetén valódi segítséget nyújtson.

Célunk, hogy legyenek olyan, az ösztöndíj köré szerveződő közösségi programok, amelyek révén a szélesebb közönség is megismerheti a kerületünkben folyó művészeti műhelymunkát, illetve a roma kultúrát.

A Balogh Paci Ösztöndíj egy évre szól, a pályázatokat két korcsoportban – köz- és felsőoktatásban tanulók, illetve pályakezdők körében – hirdetjük meg három művészeti ágban: zeneművészet, képzőművészet és vizuális művészetek, illetve irodalom és előadóművészetek.

A pályázatok értékelésekor szakmai és szociális szempontokat is figyelembe veszünk.

Az ösztöndíjasok számára rendszeres havi juttatást biztosít majd az önkormányzat, ezen felül szakmai, illetve a menedzsmentben segítő mentorokat is, akik a pályázatok elbírálását is végzik. Az ösztöndíjprogram első évében a zeneművészeti ágban összesen 20, a másik két ágban összesen 5-5 helyet hirdetünk meg.

Az ösztöndíjprogram idén szeptemberben indul, pénzügyi fedezetét a 2022 februári kerületi költségvetés biztosítja.

forrás: Józsefvárosi Önkormányzat