Roma tanulmányi ösztöndíj felhívás 2022/2023

A Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház (a továbbiakban: Romano Kher) nyílt pályázatot hirdet a 2022/2023. évi tanév első félévére ösztöndíj pályázatban való részvételre az alábbi feltételek szerint

A pályázat kiírója: Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház
Lebonyolítója: Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
Az ösztöndíj célja: tehetséges budapesti roma diákok tanulmányainak támogatása

A pályázat lebonyolításának ütemezése:
• a pályázat meghirdetésének dátuma: 2022. augusztus 23.
• a pályázatok beérkezésének határideje: 2022. szeptember 23. 16 óra
• hiánypótlások beérkezésének határideje: 2022. szeptember 30. 16 óra
• döntés a pályázatokról: 2022. október 14.
• a pályázók értesítésének határideje: 2022. október 21.
• a nyertes pályázókkal való szerződéskötés határideje: 2022. október 28.
• az első havi ösztöndíj utalásának határideje: 2022. november 10.

Az ösztöndíj összege, keretszáma, folyósítása:
• Az ösztöndíjban maximum 40 fő részesülhet.
• Az ösztöndíj összege tanulónként havonta 20 000 Ft, azaz húszezer forint, mely összeg 2022. szeptember hónaptól 2023. január hónapig, azaz 5 hónapon keresztül, havonta utólag kerül folyósításra az ösztöndíj kifizetésének részletszabályairól szóló külön megállapodás (ösztöndíj szerződés) alapján.
• Az ösztöndíj megítéléséről szakértő bizottság dönt a pályázati felhívásban nevesített okiratok és egyéb dokumentumok tartalma alapján.
• Az ösztöndíj folyósítása banki átutalás útján, közvetlenül a tanuló pénzforgalmi számlájára,
amennyiben a tanulónak nincs saját pénzforgalmi számlája, az általa megjelölt engedményes számlatulajdonos számlájára történik.
• Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik, amennyiben az ösztöndíjas tanuló a pályázat
benyújtásakor szükséges feltételeknek már nem felel meg.

Pályázatot nyújthat be:
Budapesten működő alapfokú felső tagozatos, vagy középfokú nevelési-oktatási intézményben nappali tagozatos tanuló, amennyiben
• életvitelszerűen Budapesten lakik,
• a roma nemzetiséghez tartozik,
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy hátrányos helyzetű,
• tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző tanév (2021/2022-es) végén a 3,50 tanulmányi átlageredményt elérte, és nem volt elégtelen osztályzata,
• más forrásból a 2022/2023-as tanév első felére nézve tanulmányi ösztöndíjban nem részesül.

Az elbírálás során előnyt jelent:
• minél magasabb tanulmányi átlag,
• ha a tanuló valamely tantárgyból, vagy bármely művészeti ágban, sportban kiemelkedő
eredményt ért/ér el (pl. iskolai/kerületi/fővárosi versenyen),
• tanórán kívüli foglalkozásokon való rendszeres részvétel (tehetséggondozó egyéni foglalkozás, sportkör, szakkör, illetve, művészeti iskola, vagy sportegyesület),
• a tanuló valamely budapesti székhelyű/telephelyű tanoda* programjában részt vesz.
*A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló1997. évi XXXI. törvény 38/B. § szerinti tanoda szolgáltatást nyújtó szervezet

A pályázat tartalmi és formai követelményei:

➢ kötelezően csatolandó dokumentumok:

 1. a tanuló és a tanuló törvényes képviselője által aláírt ADATLAP (letölthető: www.eszgsz.hu)
 2. a tanuló 2021/2022-es tanév végi bizonyítványának hiteles másolata (az iskola képviselőjének
  aláírásával, az iskola bélyegzőjével ellátva),
 3. iskolalátogatási igazolás, vagy tanulói jogviszony igazolás a 2022/2023-as tanévre,
 4. a hátrányos helyzetet, vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igazoló hatályos
  határozat másolata,
 5. az iskola (osztályfőnök) PEDAGÓGIAI JELLEMZÉS a vonatkozó ADATLAP szerint (letölthető:
  www.eszgsz.hu),
 6. tanuló által kézzel írt, majd aláírt fogalmazása abban a témában, hogy miért jelentkezik az
  ösztöndíjra, mik a jövőbeli tanulmányi tervei, elképzelései arról, hogy mivel szeretne majd
  foglalkozni, illetve milyen tantárgyból/területen ért el kiemelkedő eredményt. A fogalmazás
  terjedelme: egy A/4-es oldal,
 7. aláírt ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT (letölthető: www.eszgsz.hu).

➢ további csatolható dokumentumok:
• kiemelkedő eredményt tanúsító oklevél másolata,
• tanórán kívüli foglalkozásokon való rendszeres részvétel igazolása,
• tanulói szerződés/igazolás a tanodai programban való részvételről.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázó pályázata meghiúsul, amennyiben a jelen pályázati kiírásban rögzített feltételek szerinti szerződéskötés elmarad, vagy a pályázó azt megtagadja. Amennyiben a pályázó a szerződéskötést megtagadja, vagy a szerződéskötésre nyitva álló határidőig a pályázat kiírójával a szerződést nem köti meg, az ösztöndíj folyósítására semmilyen jogcímen nem tarthat igényt.

A pályázatot egy példányban, papíralapon, zárt borítékban – személyesen, vagy postai úton – kell benyújtani az alábbi címre és megjelöléssel:

postai úton:
ÉSZGSZ 1555 Budapest 136. Pf. 71.

A borítékon tüntessék fel: „Romano Kher Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat”

vagy személyesen:
ÉSZGSZ 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51. Titkárság
hétfőtől péntekig 8-13 óra között

A pályázatot a bíráló bizottság nem értékeli, amennyiben:
• a pályázati felhívásban meghatározott határidőn túl került benyújtásra,
• a hiánypótlási felhívásban előírtaknak maradéktalanul nem tesz eleget a pályázó, illetve
• a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.
A formailag megfelelő pályázatok esetében hiánypótlására egy alkalommal, a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követő 3 napon belül van lehetőség.

Érdeklődni emailben lehet: romapalyazat@eszgsz.hu

Dokumentumok:

Balogh Paci Ösztöndíjat alapít a Józsefvárosi Önkormányzat

A programban résztvevők vállalják, hogy fellépőként, kiállítóként megjelennek az önkormányzat által szervezett rendezvényeken.

A Józsefvárosi Önkormányzat célja, hogy Józsefváros az erős közösségek közösségévé váljon, ezért új alapokra helyezzük a kerületi roma politikát is.

A kerületi gyermekek képzésének támogatására összpontosítunk, mert ez szolgálja leginkább a roma közösség és Józsefváros jövőjét. Ezt a célt segíti elő az is, ha a helyi roma részvétel és érdekképviselet túlmutat az intézményes kereteken, ha a roma önkormányzat mellett – és reményeink szerint azzal hosszú távon való együttműködésben – teret kapnak a Józsefvárosban tevékenykedő roma szervezetek és a romák integrációjáért dolgozó civil szervezetek, valamint informális, önszerveződő közösségek is.

A Balogh Paci Ösztöndíj egy az eddigi támogatásoknál jobb és hatékonyabb, hosszú távú összművészeti program első lépcsője, melynek célja, hogy fiatal tehetségeinknek pályafutásuk kezdetén valódi segítséget nyújtson.

Célunk, hogy legyenek olyan, az ösztöndíj köré szerveződő közösségi programok, amelyek révén a szélesebb közönség is megismerheti a kerületünkben folyó művészeti műhelymunkát, illetve a roma kultúrát.

A Balogh Paci Ösztöndíj egy évre szól, a pályázatokat két korcsoportban – köz- és felsőoktatásban tanulók, illetve pályakezdők körében – hirdetjük meg három művészeti ágban: zeneművészet, képzőművészet és vizuális művészetek, illetve irodalom és előadóművészetek.

A pályázatok értékelésekor szakmai és szociális szempontokat is figyelembe veszünk.

Az ösztöndíjasok számára rendszeres havi juttatást biztosít majd az önkormányzat, ezen felül szakmai, illetve a menedzsmentben segítő mentorokat is, akik a pályázatok elbírálását is végzik. Az ösztöndíjprogram első évében a zeneművészeti ágban összesen 20, a másik két ágban összesen 5-5 helyet hirdetünk meg.

Az ösztöndíjprogram idén szeptemberben indul, pénzügyi fedezetét a 2022 februári kerületi költségvetés biztosítja.

forrás: Józsefvárosi Önkormányzat

Ösztöndíj Pályázat – 2021/2022. tanév második félév

A Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház (a továbbiakban: Romano Kher) nyílt pályázatot hirdet a 2021/2022. tanév második félévére ösztöndíj pályázatban való részvételre az alábbi feltételek szerint

A pályázat kiírója: Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház
Lebonyolítója: Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet

A pályázat lebonyolításának ütemezése:
• a pályázat meghirdetésének dátuma: 2022. január 4.
• a pályázatok beérkezésének határideje: 2022. január 24. 16 óra
• hiánypótlások beérkezésének határideje: 2022. február 1. 16 óra
• döntés a pályázatokról: 2022. február 4.
• a pályázók értesítésének határideje: 2022. február 7.
• a nyertes pályázókkal való szerződéskötés határideje: 2022. február 18.
• az első havi ösztöndíj utalásának határideje: 2022. március 10.

További információkat a pályázattal kapcsolatban a letölthető dokumentumokban talál:

Ösztondíj pályázat felhívás – 2021/2022 tanév II. félév – Letöltés
Ösztondíj pályázat adatkezelési tájékoztató – 2021/2022 tanév II. félév – Letöltés
Ösztondíj pályázat ADATLAP (kitöltendő) – 2021/2022 tanév II. félév – Letöltés