Roma tanulmányi ösztöndíj felhívás 2022/2023

A Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház (a továbbiakban: Romano Kher) nyílt pályázatot hirdet a 2022/2023. évi tanév első félévére ösztöndíj pályázatban való részvételre az alábbi feltételek szerint

A pályázat kiírója: Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház
Lebonyolítója: Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
Az ösztöndíj célja: tehetséges budapesti roma diákok tanulmányainak támogatása

A pályázat lebonyolításának ütemezése:
• a pályázat meghirdetésének dátuma: 2022. augusztus 23.
• a pályázatok beérkezésének határideje: 2022. szeptember 23. 16 óra
• hiánypótlások beérkezésének határideje: 2022. szeptember 30. 16 óra
• döntés a pályázatokról: 2022. október 14.
• a pályázók értesítésének határideje: 2022. október 21.
• a nyertes pályázókkal való szerződéskötés határideje: 2022. október 28.
• az első havi ösztöndíj utalásának határideje: 2022. november 10.

Az ösztöndíj összege, keretszáma, folyósítása:
• Az ösztöndíjban maximum 40 fő részesülhet.
• Az ösztöndíj összege tanulónként havonta 20 000 Ft, azaz húszezer forint, mely összeg 2022. szeptember hónaptól 2023. január hónapig, azaz 5 hónapon keresztül, havonta utólag kerül folyósításra az ösztöndíj kifizetésének részletszabályairól szóló külön megállapodás (ösztöndíj szerződés) alapján.
• Az ösztöndíj megítéléséről szakértő bizottság dönt a pályázati felhívásban nevesített okiratok és egyéb dokumentumok tartalma alapján.
• Az ösztöndíj folyósítása banki átutalás útján, közvetlenül a tanuló pénzforgalmi számlájára,
amennyiben a tanulónak nincs saját pénzforgalmi számlája, az általa megjelölt engedményes számlatulajdonos számlájára történik.
• Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik, amennyiben az ösztöndíjas tanuló a pályázat
benyújtásakor szükséges feltételeknek már nem felel meg.

Pályázatot nyújthat be:
Budapesten működő alapfokú felső tagozatos, vagy középfokú nevelési-oktatási intézményben nappali tagozatos tanuló, amennyiben
• életvitelszerűen Budapesten lakik,
• a roma nemzetiséghez tartozik,
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy hátrányos helyzetű,
• tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző tanév (2021/2022-es) végén a 3,50 tanulmányi átlageredményt elérte, és nem volt elégtelen osztályzata,
• más forrásból a 2022/2023-as tanév első felére nézve tanulmányi ösztöndíjban nem részesül.

Az elbírálás során előnyt jelent:
• minél magasabb tanulmányi átlag,
• ha a tanuló valamely tantárgyból, vagy bármely művészeti ágban, sportban kiemelkedő
eredményt ért/ér el (pl. iskolai/kerületi/fővárosi versenyen),
• tanórán kívüli foglalkozásokon való rendszeres részvétel (tehetséggondozó egyéni foglalkozás, sportkör, szakkör, illetve, művészeti iskola, vagy sportegyesület),
• a tanuló valamely budapesti székhelyű/telephelyű tanoda* programjában részt vesz.
*A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló1997. évi XXXI. törvény 38/B. § szerinti tanoda szolgáltatást nyújtó szervezet

A pályázat tartalmi és formai követelményei:

➢ kötelezően csatolandó dokumentumok:

 1. a tanuló és a tanuló törvényes képviselője által aláírt ADATLAP (letölthető: www.eszgsz.hu)
 2. a tanuló 2021/2022-es tanév végi bizonyítványának hiteles másolata (az iskola képviselőjének
  aláírásával, az iskola bélyegzőjével ellátva),
 3. iskolalátogatási igazolás, vagy tanulói jogviszony igazolás a 2022/2023-as tanévre,
 4. a hátrányos helyzetet, vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igazoló hatályos
  határozat másolata,
 5. az iskola (osztályfőnök) PEDAGÓGIAI JELLEMZÉS a vonatkozó ADATLAP szerint (letölthető:
  www.eszgsz.hu),
 6. tanuló által kézzel írt, majd aláírt fogalmazása abban a témában, hogy miért jelentkezik az
  ösztöndíjra, mik a jövőbeli tanulmányi tervei, elképzelései arról, hogy mivel szeretne majd
  foglalkozni, illetve milyen tantárgyból/területen ért el kiemelkedő eredményt. A fogalmazás
  terjedelme: egy A/4-es oldal,
 7. aláírt ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT (letölthető: www.eszgsz.hu).

➢ további csatolható dokumentumok:
• kiemelkedő eredményt tanúsító oklevél másolata,
• tanórán kívüli foglalkozásokon való rendszeres részvétel igazolása,
• tanulói szerződés/igazolás a tanodai programban való részvételről.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázó pályázata meghiúsul, amennyiben a jelen pályázati kiírásban rögzített feltételek szerinti szerződéskötés elmarad, vagy a pályázó azt megtagadja. Amennyiben a pályázó a szerződéskötést megtagadja, vagy a szerződéskötésre nyitva álló határidőig a pályázat kiírójával a szerződést nem köti meg, az ösztöndíj folyósítására semmilyen jogcímen nem tarthat igényt.

A pályázatot egy példányban, papíralapon, zárt borítékban – személyesen, vagy postai úton – kell benyújtani az alábbi címre és megjelöléssel:

postai úton:
ÉSZGSZ 1555 Budapest 136. Pf. 71.

A borítékon tüntessék fel: „Romano Kher Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat”

vagy személyesen:
ÉSZGSZ 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51. Titkárság
hétfőtől péntekig 8-13 óra között

A pályázatot a bíráló bizottság nem értékeli, amennyiben:
• a pályázati felhívásban meghatározott határidőn túl került benyújtásra,
• a hiánypótlási felhívásban előírtaknak maradéktalanul nem tesz eleget a pályázó, illetve
• a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.
A formailag megfelelő pályázatok esetében hiánypótlására egy alkalommal, a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követő 3 napon belül van lehetőség.

Érdeklődni emailben lehet: romapalyazat@eszgsz.hu

Dokumentumok: